RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (Wydawnictwo Akronim) UDZIELANA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”),
w związku z pozyskaniem od Ciebie danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, jest działająca w branży wydawniczej firma pn.: Wydawnictwo AKRONIM Adam Molenda, NIP 553-120-53-70, REGON 072687080, siedziba: 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 15/9, tel. +33 861-41-32, adres e-mail: redakcja@wydawnictwo-akronim.pl strona internetowa: WWW.wydawnictwo-akronim.pl). Dla ułatwienia administrator danych będzie określany dalej jako Wydawnictwo Akronim.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: marketingowych, handlowych, związanych z badaniem rynku: analizą potrzeb, oczekiwań oraz trendów rynkowych, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych, obsługi reklamacji, informowania w sposób bezpośredni o ofercie Wydawnictwa Akronim, zarządzania relacjami i w celach kontaktowych, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
W przypadku kwestii spornych Twoje dane mogą służyć również do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawę przetwarzania stanowi okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Wydawnictwo Akronim jako administratora danych (Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO). Zgodnie z RODO za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Uwzględniamy przy tym Twoje interesy i Twoje podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie dokonywane przez Wydawnictwo Akronim ma zawsze podstawę prawną.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
Wydawnictwo Akronim może przekazać przetwarzane przez siebie dane osobowe innym podmiotom, które wspierają działalność firmy i którym przekazywanie danych jest konieczne do wykonania określonych czynności. Twoje dane mogą być również udostępnione organom podatkowym na potrzeby rozliczenia należności podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty opierać się będzie o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło Twoje prawa.

TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wydawnictwo Akronim będzie przetwarzało Twoje dane osobowe przez okres zależny od celu, w którym dane te zostały zebrane i są przetwarzane, a także zależnie od adekwatnych przepisów prawa.
1. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody Wydawnictwo Akronim przechowywać będzie przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do momentu odwołania zgody.
2. Jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes (dotyczy w szczególności marketingu bezpośredniego), Twoje dane osobowe przechowywane będą przez Wydawnictwo Akronim do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane będą przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od ich zebrania.
4. Dla udokumentowania spełnienia przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez poszczególne podmioty, Wydawnictwo Akronim jest zobowiązane przechowywać Twoje dane osobowe w postaci elektronicznej lub papierowej w celu wykazania rozliczalności.

OBOWIĄZKI WYDAWNICTWA AKRONIM W ZAKRESIE DANYCH
Masz prawo wymagać od nas:
– dostępu do własnych danych osobowych,
– sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych.

Masz również prawo do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw lub wolności. Wymienione uprawnienia będą realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO.
W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień możesz zgłosić się do Wydawnictwa Akronim lub przesłać wniosek na nasz adres listownie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe podane są na początku dokumentu.

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA
W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane również na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie przez Wydawnictwo Akronim jest związane z marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie wolno będzie nam przetwarzać już Twoich danych do takich celów.
Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda to masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz cofnąć poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@wydawnictwo-akronim.pl

W RAZIE KONTROWERSJI
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu ochrony Twoich podstawowych praw i wolności w związku z przetwarzaniem oraz ułatwianiem swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej. Obecnie takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z uchwaloną zmianą przepisów o ochronie danych osobowych organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE
Podanie danych jest dobrowolne za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa obligują do ich podania lub gdy ich podanie jest niezbędne do realizacji celów działalności Wydawnictwa Akronim.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
W szczególnych przypadkach dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Za każdym razem Wydawnictwo Akronim oceni i stwierdzi, czy zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności czy Komisja Europejska traktuje dane państwo trzecie jako zapewniające odpowiedni stopień ochrony. W celu możliwości uzyskania kopii danych lub dowiedzenia się o miejscu udostępnienia danych, należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: redakcja@wydawnictwo-akronim.pl

DODATKOWE INFORMACJE
Twoje dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.